Støtteordninger

Innosolutions tilrettelegger for finansiering i alle faser av anvendt forskning, teknologi og innovasjon ved å bistå bedrifter med å søke midler fra det offentlige virkemiddelapparatet.

Norge har fantastiske ordninger for bedrifter som driver med produktutvikling, hvor det er muligheter for å få dekket inntil 45% av kostnadene tilknyttet et spesifikt prosjekt. De fem største aktørene i denne sammenheng er Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Enova og EU.

Norges forskningsråd har et stort mangfold av ordninger som er ment å styrke forskning- og utviklingselementet i et prosjekt. Innovasjon Norge har alt fra generelle ordninger, som skal bidra til innovasjon og ny-etableringer, til mer komplekse ordninger som skal stimulere til vekst og bærekraftige arbeidsplasser. Har du et produkt som kan hjelpe samfunnet i omstillingen til et lavutslippssamfunn, da kan en av ordningene til Enova være noe som passer din nyvinning. Mener du å sitte på et produkt med internasjonalt potensiale, anbefaler vi å søke midler gjennom EU. Disse ordningene er, i mange tilfeller, mer lønnsomme enn de nasjonale.

Felles for alle offentlige støtteordninger er konkurransen om midlene. Både forarbeid og søknaden i seg selv, krever tid og kompetanse. Innosolutions tilbyr å bidra i hele prosessen, fra å utarbeide prosjektplan og finansieringsbudsjett, til å utforme selve søknaden.

 • SkatteFUNN 

  Vis mer

  Planlegger- eller er dere allerede i gang med å utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess? Da er det ikke utenkelig at din bedrift kvalifiserer til SkatteFUNN-ordningen. SkatteFUNN er en rettighetsbasert ordning hvor det er mulig å få inntil 20% i skattefradrag hvert år.Vi kan hjelpe dere med å vurdere hvorvidt bedriftens prosjekter kvalifiserer til denne type ordning.
  Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.

 • BIA 

  Vis mer

  BIA skal bidra til størst mulig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter og samarbeidende FoU-miljøer. Ordningen åpner opp for muligheter til mellom 35% og 40% i støtte. BIA finansierer prosjekter som leder til nye produkter, prosesser og tjenester innenfor- eller på tvers av flere sektorer. Tema for prosjektene kan eksempelvis være nye forretningsmodeller og ledelsesstrategier, gjerne i kombinasjon med teknologi for et bærekraftig næringsliv som tar et videre samfunnsansvar.

  Ordningen er konkurransebasert og bare de beste søknadene kommer gjennom nåløyet.

  Vi kan hjelpe dere med å vurdere hvorvidt bedriftens prosjekter kvalifiserer til denne type ordning.

  Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.

 • DEMO2000 

  Vis mer

  DEMO2000 skal kvalifisere/pilotere ny teknologi som vil kunne bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel. Ordningen er ment å bidra til å forsterke næringslivets egen satsning på å utvikle ny teknologi og å tildeles prosjekter med høy samfunnsøkonomisk støtte. Det er mulig å få dekket inntil 25% av prosjektets totale kostnader.Ordningen er konkurransebasert og bare de beste søknadene kommer gjennom nåløyetVi kan hjelpe dere med å vurdere hvorvidt bedriftens prosjekter kvalifiserer til denne type ordning.
  Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.

 • PETROMAKS2 

  Vis mer

  PETROMAKS2 skal bidra til økt verdiskapning for samfunnet ved at norske petroleumsprosesser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer. Ordningen er avgrenset til oppstrøms virksomhet, hvor prosjektet må ha en kobling til problemstillinger tilknyttet petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel.Ordningen er konkurransebasert og bare de beste søknadene kommer gjennom nåløyet.Vi kan hjelpe dere med å vurdere hvorvidt bedriftens prosjekter kvalifiserer til denne type ordning.
  Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.

 • MAROFF 

  Vis mer

  MAROFF støtter forskning og utvikling som bidrar til økt verdiskaping for den maritime næringen. Innenfor bærekraftige rammer er målet økt konkurranseevne, styrket omstillingsevne og forbedret samspill og kunnskapsoverføring i næringen. Maksimal støttegrad er 50% av prosjektets total kostnad.Ordningen er konkurransebasert og bare de beste søknadene kommer gjennom nåløyet.
  Vi kan hjelpe dere med å vurdere hvorvidt bedriftens prosjekter kvalifiserer til denne type ordning.

  Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.

 • ENERGIX 

  Vis mer

  Næringslivet innehar en sentral rolle i utvikling av energisystem og omstilling til et lavutslippssamfunn. Innovasjonsprosjekter i næringslivet er ENERGIX viktigste virkemiddel for å få til innovasjon rettet mot energisektoren og andre sektorer som industri, bygg og transport hvor energi bidrar til klimagassutslipp. ENERGIX ønsker å støtte en langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet som fremmer norsk konkurransedyktig næringsliv.Ordningen er konkurransebasert og bare de beste søknadene kommer gjennom nåløyet.
  Vi kan hjelpe dere med å vurdere hvorvidt bedriftens prosjekter kvalifiserer til denne type ordning.

  Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.

 • INNOVASJONSKONTRAKT (tidligere IFU/OFU)

  Vis mer

  Har din bedrift et innovativt prosjekt med internasjonalt potensiale og et samarbeid med en potensiell eller eksisterende kunde? Da er det mulig at prosjektet kvalifiserer til Innovasjonskontrakt. 
  Ordningen er konkurransebasert og bare de beste søknadene kommer gjennom nåløyet.

  Vi kan hjelpe dere med å vurdere hvorvidt bedriftens prosjekter kvalifiserer til denne type ordning.

  Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.

   

 • BIONÆR 

  Vis mer

  BIONÆR sitt hovedmål er å støtte utløsende forskning som bidrar til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene. Videre skal BIONÆR være brukerorientert og i kontinuerlig læringsmodus gjennom å finansiere denne type prosjekt. Ordningen er konkurransebasert og bare de beste søknadene kommer gjennom nåløyet.
  Vi kan hjelpe dere med å vurdere hvorvidt bedriftens prosjekter kvalifiserer til denne type ordning.

  Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.

 • MILJØTEKNOLOGI 

  Vis mer

  Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Det er ingen tvil om at utvikling av ny miljøteknologi er krevende. Steget fra teknologiutvikling til markedsintroduksjon er en spesielt kritisk fase. Kostandene ved å teste teknologien i full skala er ofte høy og muligheten for avkastning er forbundet med risiko. Gode prosjekter kan få tilskudd på inntil 45%  og Innovasjon Norge er dermed medvirkende til å redusere risikoen, noe som vil være en stor fordel for øvrige investorer.   
  Vi kan hjelpe dere med å vurdere hvorvidt bedriftens prosjekter kvalifiserer til denne type ordning.

  Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.

   

 • REGIONALE FORSKNINGSFOND 

  Vis mer

  De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Forskningsfondene skal støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Innenfor disse områdene skal de også bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer. Målet er å utvikle gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker. Ordningen er konkurransebasert og bare de beste søknadene kommer gjennom nåløyet.
  Vi kan hjelpe dere med å vurdere hvorvidt bedriftens prosjekter kvalifiserer til denne type ordning.

  Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.

   

 • EU –   HORIZON 2020 OG EUROSTARS 

  Vis mer

  Horizon 2020 er verdens største forskning- og innovasjonsprogram med, med et budsjett på 80 milliarder euro. Målsettingen med ordningen er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Ordningen har hovedsakelig 3 overordnede felt: 1) Fremragende forskning 2) Konkurransedyktig næringsliv 3) Løse samfunnsutfordringerSøknader til EU-ordninger er svært krevende da konkurransen er særdeles skarp. Innosolutions har en samarbeidspartner med spesialkompetanse og imponerende suksessrate. Vi kan, sammen med våre partnere, hjelpe dere med å vurdere hvorvidt bedriftens prosjekter kvalifiserer til ordninger gjennom EU.
   

  Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.

   

Vi bidrar til vekst

Vår prosess

Innovasjonsrådgivning

Innosolutions bistår selskaper med å prioritere prosjekt, prosjektplanlegging, søknad om offentlige midler, samt oppfølging og rapportering.

Med mangeårig erfaring fra Innovasjon Norge og virkemiddelapparatet, er vi i posisjon til å gi gode råd i søknadsprosessen. De fleste selskap velger å bruke oss da det å sette seg inn i regelverk og policyer til det offentlige virkemiddelapparatet, og å forstå hva som må til for å få en søknad godkjent, ligger utenfor deres kjernevirksomhet. Tilsvarende andre eksterne tjenester, som eksempelvis regnskap og IT, er dette tjenester det er mulig å outsource. Det er en måte å frigjøre ressurser på, for å kunne bruke disse der man vurderer at innsatsen vil være mer profitabel. Det har vist seg at samarbeid med Innosolutions har ført til at enkelte selskap har fått organisert produktutviklingsprosessen, og prosjektstyringen, på en bedre måte da vi også har assistert med prosjektplan og budsjett.

Jungelen av nasjonale finansieringsordninger er så omfattende at selv de som er ansatt i virkemiddelapparatet, sjeldent klarer å følge med på alt.

Informasjon og nyheter

Om oss

Innosolutions ble etablert i 2016 for å bistå selskap i prosessen med softfunding. Selskap som driver med produktutvikling kan ha veldig gode sjanser for å få dekket en stor del av prosjektkostnadene gjennom det offentlige virkemiddelapparatet. I mange tilfeller handler det om noe så enkelt som å strukturere prosjektet på en slik måte at man får frem alle aspekter fra start til gjennomføring og sluttresultat. Innosolutions bistår fra begynnelsen av prosjektet slik at alt ligger til rette for en god prosjektplan og tilhørende kostnadsestimat. Vi har lang erfaring med virkemiddelapparatet og bred kompetanse på produktutvikling. Vi ønsker å hjelpe både store og små selskaper i å lykkes med finansiering og kommersialisering sine prosjekter.

Det er skarp konkurranse om de offentlige midlene og bare de beste prosjektene-, og tilhørende søknader, kommer gjennom nåløyet. Innosolutions tenker at bedrifter er tjent med å bruke egne ressurser på bedriftens kjernevirksomhet, det er ikke uten grunn at man outsourcer regnskapstjenester og HR-tjenester osv.

Vi har en prismodell som er annerledes enn det som har vært tradisjonelt i markedet, noe som fører til at bedriftene lettere kan forsvare å også outsource denne tjenesten.

Søknadsprosesser er krevende, men midlene man kan få ved å søke, er ofte utløsende for at et prosjekt blir gjennomført og/eller at et nytt produkt ser verdens lys.

Kontakt oss i dag -

for en uforpliktende samtale!

Snorre Grønningsæter: snorre@innosolutions.no  +47 45486399

Anita Gjerde: anita@innosolutions.no   +47 97198389 

Vestre Svanholmen 4, 4313 Sandnes